Baki, 19, 1, 2020
6:24Sübh8:00Günəş
12:51Zöhr3:23Əsr
5:42Məğrib7:13İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1Əlif. Ləm. Ra. Bunlar Kitabın və açıq-aydın Quranın ayələridir.  
2Kafirlər mütləq müsəlman olmalarını arzulayacaqlar.  
3Qoy onlar (bir müddət) yeyib-içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başlarını qatsın. Tezliklə biləcəklər.  
4Məhv etdiyimiz hər bir diyarın məlum bir yazısı var idi (həlak olacaqları vaxt əvvəlcədən müəyyən edilmişdi).  
5Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubada bilər.  
6(Kafirlər) dedilər: “Ey özünə Zikr nazil edilən kəs! Doğrudan da, sən dəlisən.  
7Əgər doğru danışanlardan­­sansa, nə­­yə görə (dediyinə şahidlik edə bilən) mələkləri bizə gətirmirsən?”  
8Biz mələkləri ancaq haqqı (bərqərar etmək üçün) endiririk. O zaman kafirlərə möhlət verilməz.  
9Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq.  
10Biz səndən öncə də əvvəlki millətlərə (elçilər) göndərmişdik.  
11Onlara elə bir elçi gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər.  
12Beləcə, Biz (küfrü) günahkarların qəlbinə yeridirik.  
13Onlar (hələ də) ona (Qurana) inanmırlar. Halbuki əvvəlkilərin başına gələnlər onlara bəllidir.  
14Əgər onlara göydən bir qapı açsaydıq və onlar dayanmadan oraya qalxsaydılar,  
15(yenə də inanmayıb:) “Gözlərimiz dumanlanmış, daha doğ­­rusu biz sehrlənmişik”– deyərdilər.  
16Biz səmada bürclər yaratdıq və onu baxanlar üçün bəzədik.  
17Onları qovulmuş hər bir şeytandan qoruduq.  
18Ancaq (şeytanlardan) kim (göy əhlinin danışıqlarına) xəlvətcə qulaq assa, onu yandırıb yaxan alov təqib edər.  
19Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik.  
20Orada həm sizin üçün, həm də sizin ruzi vermədikləriniz üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq.  
21Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri Bizdə olmasın. Biz onu ancaq müəyyən ölçüdə endiririk.  
22Biz küləkləri dölləndirici (buludlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə) kimi göndərdik, göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirtdik. (Belə olmasaydı,) siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz.  
23Şübhəsiz ki, Biz həm dirildir, həm də öldürürük və (hər şeyə) varis olan da Bizik.  
24Həqiqətən, sizdən əvvəl gəlib-gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik.  
25Həqiqətən, Rəbbin onları (bir yerə) toplayacaq. Çünki O, Müdrikdir, Biləndir.  
26Biz insanı başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, (toxunduqda saxsı kimi) səs çıxaran quru gildən yaratdıq.  
27Cinləri isə daha öncə qızmar alovdan yaratmışdıq.  
28Bir zaman Rəbbin mələklərə dedi: “Mən başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, (toxunduqda saxsı kimi) səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam!  
29Mən ona biçim verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin!”  
30Mələklərin hamısı (ona) səcdə etdilər.  
31Yalnız İblisdən başqa. O, səcdə edənlər arasında olmaqdan imtina etdi.  
32(Allah) dedi: “Ey İblis! Nə üçün sən səcdə edənlər arasında deyilsən?”  
33(İblis) dedi: “Sənin, başqa şəklə düş­­müş qara palçıqdan, (toxunduqda saxsı kimi) səs çıxaran quru gildən yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz!”  
34(Allah) dedi: “Oradan çıx! Artıq sən qovuldun.  
35Haqq-hesab gününə qədər sənə lənət olacaqdır”.  
36(İblis) dedi: “Ey Rəbbim! Onların dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver”.  
37(Allah) dedi: “Sən möhlət verilənlərdənsən.  
38Ancaq məlum vaxtın gü­­nünə qədər”.  
39(İblis) dedi: “Ey Rəbbim! Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də yer üzündə onlara (pis işləri) gözəl göstərib onların hamısını azdıracağam.  
40Yalnız Sənin sadiq qullarından başqa”.  
41(Allah) dedi: “Bu, Mənə tərəf gətirib çıxaran düz yoldur.  
42Şübhəsiz ki, qullarım üzərində sənin heç bir hökmün yoxdur. Yalnız sənə uyan azğınlar istisnadır”.  
43Həqiqətən, Cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir.  
44Onun yeddi qapısı vardır. Hər qapı üçün onlardan müəyyən bir dəstə təyin olunmuşdur.  
45Sözsüz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çeşmələr başında olacaqlar.  
46(Onlara deyiləcək): “Oraya sağ-salamat və xatircəmliklə daxil olun!”  
47Biz onların köksündəki kin-küdurəti çıxarıb kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşən qardaşlar olacaqlar.  
48Onlara orada heç bir yorğunluq toxunmayacaq və onlar oradan çıxarılmayacaqlar.  
49Qullarıma xəbər ver ki, Mən, Bağışlayanam, Rəhmliyəm.  
50Əzabım isə üzücü əzabdır.  
51Onlara İbrahimin qonaqları barəsində də xəbər ver.  
52O zaman onlar İbrahimin yanına daxil olub: “Salam!”– dedilər. (İbrahim): “Biz sizdən ehtiyat edirik!”– dedi.  
53(Mələklər): “Qorxma! Həqiqətən, biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik!”– dedilər.  
54(İbrahim) dedi: “Qocalıq məni haqladığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz? Məni nə ilə müjdələyirsiniz?”  
55Onlar dedilər: “Biz sənə həqiqətlə müjdə veririk. Sən ümidini üzənlərdən olma!”  
56(İbrahim) dedi: “(Doğru yol­­dan) azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər?”  
57(İbrahim) dedi: “Ey elçilər! Vəzifəniz nədir?”  
58Onlar dedilər: “Biz günahkar adamları (məhv etməyə) göndərilmişik.  
59Yalnız Lutun ailəsi istisnadır. Biz onların hamısını xilas edəcəyik.  
60(Lutun )arvadından başqa. Biz onun geridə qalanlardan olmasına qərar verdik”.  
61Elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə  
62o dedi: “Siz yad adamlarsınız!”  
63Onlar dedilər: “Xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi (əzab) ilə gəlmişik.  
64Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də, biz doğru danışanlarıq.  
65Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın”.  
66Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.  
67Şəhər əhalisi bir-birini muştuluqlayaraq (onun yanına) gəldilər.  
68(Lut) dedi: “Bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni biabır etməyin!  
69Allahdan qorxun və məni hörmətdən salmayın!”  
70Onlar dedilər: “Məgər biz sənə (bura gələn) adamları (qonaq saxlamağı) qadağan etməmişik?”  
71(Lut) dedi: “Bunlar mənim qızlarım! Əgər istəyirsinizsə, (onlarla evlənin)!”  
72(Ey Muhəmməd!) Sənin canına and olsun ki, onlar sərxoş halda veyl-veyl gəzirdilər.  
73Günəş doğanda qorxunc səs onları yaxaladı.  
74Oranın altını üstünə çevirdik və onların üzərinə odda bişmiş gil­ daşlar yağdırdıq.  
75Şübhəsiz ki, bunda, başa düşənlər üçün dəlillər vardır.  
76Həqiqətən, onlar (Məkkədən )(Şama gedən) yolun üstündə yaşayırdılar.  
77Şübhəsiz ki, bunda, möminlər üçün dəlillər vardır.  
78Əykə əhli da zalım idi.  
79Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki kənd aydın görünən yol üzərində yerləşirdi.  
80Hicr əhli də elçiləri yalançı saydı.  
81Biz onlara ayələrimizi göndərdik, lakin onlar (bu )ayələrdən üz döndərdilər.  
82Onlar təhlükəsizlikdə qal­­maq üçün dağlarda evlər yonurdular.  
83Onları sübh çağı qorxunc səs yaxaladı.  
84Qazandıqları (dünya malı) isə onlara heç bir fayda vermədi.  
85Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O Saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, Sən (onları) gözəl tərzdə bağışla.  
86Həqiqətən, Rəbbin Yaradandır, Biləndir.  
87Biz sənə təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli Quranı verdik.  
88Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz (fani) dünya malına gözünü dikmə, onlara görə kədərlənmə, möminlərlə yumşaq davran  
89və de: “Şübhəsiz ki, mən açıq-aşkar bir xəbərdar edənəm!”  
90Biz (Quranı) bölənlərə də beləcə (əzab) endirmişdik.  
91Onlar Quranı hissələrə böldülər (bir qisminə inanıb, digər qismini inkar etdilər).  
92Rəbbinə and olsun ki, Biz onların hamısından soruşacağıq –  
93törətdikləri əməllər barəsində.  
94Sənə buyurulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üz çevir.  
95Sözsüz ki, istehza edənlərə qarşı Biz sənə yetərik.  
96O kəslər ki, Allaha başqa tanrı şərik qoşurlar. Onlar tezliklə biləcəklər.  
97Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin daraldığını bilirik.  
98Sən həmd-səna ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol!  
99Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et.  BİZƏ QOŞUL