بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

1 Ha. Mim.
2 (Bu )aydın Kitaba and olsun!
3 Biz Quranı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız.
4 Şübhəsiz ki, o, yanımızdakı Ana Kitabdandır. O, ucadır, hikmətlə doludur.
5 Siz həddi aşan adamlar olduğunuza görə, Biz Zikri sizə çatdırmaqdan vaz keçməliyik?
6 Biz əvvəlki (ümmətlərə) də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik.
7 Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, onu məsxərəyə qoymasınlar.
8 Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin aqibəti ötüb keçmişdir.
9 Əgər sən onlardan: “Göyləri və yeri kim yaratmışdır?”– deyə soruşsan, mütləq: “Onları Qüdrətli və Bilən (Allah) yaratmışdır!”– deyəcəklər.
10 O, yeri sizin üçün beşik etdi və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz.
11 Göydən lazım olduğu qədər su endirildi. Biz onunla ölü bir diyarı diriltdik. Siz də beləcə (dirildilib) çıxarılacaqsınız.
12 O, bütün (canlıları və bitkiləri) cüt yaratdı. Mindiyiniz gəmiləri və heyvanları yaratdı ki,
13 onların belinə, (yaxud göyərtəsinə )qalxıb yerləşdiyiniz zaman Rəbbinizin nemətini yada salıb deyəsiniz: “Bunu bizə ram edən Allah pakdır, müqəddəsdir. (Yoxsa) bizim ona gücümüz çatmazdı.
14 Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq”.
15 (Müşriklər) (Allahın) qullarından bəzisini Onun bir hissəsi qəbul etdilər (Ona övladlar və şəriklər qoşdular). Həqiqətən, insan açıq-aydın nankordur.
16 Yoxsa (Allah) yaratdıqlarından qızları Özünə götürüb oğlanları sizin üçün seçmişdir?
17 Onlardan birinə, Mərhəmətli (Allaha) aid etdikləri (qız uşağı) ilə müjdə verilsə, hirsindən üzü qapqara qaralar.
18 Onlar zinət içində böyüdülən və çəkişmə zamanı aydın danışa bilməyən (qızlarınımı) (Allaha isnad edirlər)?
19 Onlar Mərhəmətli (Allahın) qulları olan mələkləri qız hesab etdilər. Məgər onlar (mələklərin) yaradılışının şahidi olublar? Onların bu şahidliyi yazılacaq və buna görə cavab verməli olacaqlar.
20 Onlar dedilər: “Əgər Mərhəmətli (Allah) istəsəydi, biz onlara ibadət etməzdik!” Onların bu haqda heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq yalan danışarlar.
21 Bəlkə onlara bundan əvvəl kitab vermişik və onlar da ona istinad edirlər?
22 Xeyr! (Müşriklər:) “Biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik!”– deyirlər.
23 Biz səndən əvvəl hansı bir şəhərə xəbərdarlıq edən (bir peyğəmbər) göndərdiksə, onun cah-calal içində yaşayan sakinləri: “Biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik!”– dedilər.
24 (Peyğəmbər) dedi: “Əgər sizə atalarınızın tutduğu o yoldan daha doğrusunu göstərsəm necə?” Onlar dedilər: “Biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik”.
25 Biz də onlardan intiqam aldıq. Bir gör (haqqı) yalan sayanların aqibəti necə oldu.
26 Bir zaman İbrahim öz atasına və qövmünə demişdi: “Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam.
27 Yalnız məni yaradandan başqa! Şübhəsiz ki, O məni doğru yola yönəldəcəkdir”.
28 O bunu (“(lə ilahə illəllah”) (kəlməsini)) öz nəsli arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi ki, bəlkə (doğru yola) qayıtsınlar.
29 Doğrusu, Mən bunlara da, atalarına da haqq və (onu) bəyan edən bir elçi gələnədək dolanışıq nəsib etdim.
30 Onlara haqq gəldikdə isə: “Bu, sehrdir, biz ona inanmırıq!”– dedilər.
31 Onlar dedilər: “Nə üçün bu Quran iki şəhərdən (Məkkədən və ya Taifdən) olan böyük bir adama nazil edilmədi?”
32 Sənin Rəbbinin mərhəmətini onlarmı bölüşdürürlər? Biz dünya həyatında onların dolanışıqlarını aralarında bölüşdürdük. Biri digərini öz yanına işçi götürsün deyə, bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün etdik. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların yığdıqlarından daha xeyirlidir.
33 Əgər insanların (kafirlik zəminində birləşmiş) vahid bir ümmətə (çevrilmək təhlükəsi) olmasaydı, Mərhəmətli (Allahı) inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və çıxdıqları nərdivanları da gümüşdən edərdik;
34 evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtları da.
35 Üstəlik zinət də (verərdik). Bütün bunlar sadəcə dünya həyatının keçici zövqüdür. Axirət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq (Allahdan )qorxanlar üçündür.
36 Kim Mərhəmətli (Allahın) zikrindən üz döndərsə, Biz şeytanı ona calayarıq və o da ona yoldaş olar.
37 Şübhəsiz ki, şeytanlar onları haqq yoldan sapdıracaq, onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını güman edəcəklər.
38 Nəhayət, o, hüzurumuza gəldikdə (yoldaşına) deyər: “Kaş ki, mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib (arasındakı )uzaqlıqqədər (məsafə) olaydı. Sən nə pis yoldaş imişsən!”
39 (Onlara deyilər:) “Siz haqsızlıq etdiyinizə görə bu gün əzaba şərik olmağınız sizə heç bir fayda verməz!”
40 Sənmi karlara eşitdirəcəksən, yaxud korları və aşkar azğınlıq içində olanları doğru yola yönəldəcəksən?
41 Biz səni götürüb aparsaq da, yenə onlardan mütləq intiqam alacağıq.
42 Yaxud onlara vəd etdiyimizi sənə göstərəcəyik. Şübhəsiz ki, Bizim onlara gücümüz çatar.
43 Odur ki, sən özünə vəhy olunan (ayələrə) sarıl! Əslində, sən düz yoldasan.
44 Doğrusu, bu (Quran) sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız.
45 Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərdən (onların davamçılarından) soruş; Biz Mərhəmətli (Allahdan) başqa ibadət ediləsi məbudlarmı icad etmişik?
46 Biz Musanı Öz dəlillərimizlə Firon və onun əyanlarının yanına göndərdik. (Musa) dedi: “Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm!”
47 (Musa) dəlillərimizi onlara bəyan edən kimi onlar buna güldülər.
48 Bizim onlara göstərdiyimiz hər bir möcüzə, əvvəlkilərdən daha da üstün idi. Biz onları əzabla yaxaladıq ki, bəlkə, (doğru yola) qayıdalar.
49 Onlar: “Ey sehrbaz! Sənə verdiyi əhd xatirinə Rəbbinə bizdən ötrü dua et, biz də doğru yola gələk”– dedilər.
50 Biz əzabı onlardan uzaqlaşdıran kimi, sözlərindən döndülər.
51 Firon qövmünü çağırıb dedi: “Ey xalqım! Məgər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi? Məgər görmürsünüzmü?
52 Ya da mən bu aciz və az qala (sözünü) belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi?
53 Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib?”
54 (Firon) öz xalqını aldatdı, onlar da ona itaət etdilər. Həqiqətən, onlar fasiq adamlar idilər.
55 Onlar Bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını (dənizdə) batırdıq.
56 Biz onları sonradan gələn (nəsillər) üçün izi-tozu itirilib yox edilmiş bir millətə və ibrət alınmalı bir həqiqətə çevirdik.
57 Məryəm oğlu örnək göstərilincə sənin xalqın sevincdən güldü.
58 Onlar dedilər: “Bizim məbudlarımız yaxşıdır, yoxsa o?” Onlar bunu sənə yalnız höcət etmək üçün dedilər. Doğrusu, onlar höcətləşən adamlardır.
59 O, yalnız və yalnız Bizim nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına nümunə etdiyimiz bir quldur.
60 Əgər istəsəydik, yer üzündə içinizdən sizi əvəz edəcək mələklər yaradardıq.
61 Həqiqətən, (İsanın yer üzünə enməsi) Saatın (yaxınlaşmasının) əlamətidir. (Qiyamətə) şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Budur, düz yol!
62 Şeytan sizi (doğru yoldan) döndərməsin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aydın düşməninizdir.
63 İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi: “Mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün (gəlmişəm). Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
64 Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə Ona ibadət edin! Budur düz yol!”
65 Firqələr öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı-acılı bir günün əzabından vay zalımların halına!
66 Onlar özləri də hiss etmədən o Saatın qəflətən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər?
67 O gün müttəqilərdən başqa (bütün) dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər.
68 Ey qullarım! Həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də.
69 Siz ayələrimizə iman gətirib müsəlman olmusunuz.
70 Siz də, zövcələriniz də fərəhlə Cənnətə daxil olun!
71 Onlar üçün qızıl sinilər və piyalələr dolandırılacaqdır. Orada nəfslərin istədiyi və gözlərə xoş gələn hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız.
72 (Xeyirxah) əməllərinizin nəticəsi kimi varis olduğunuz Cənnət budur.
73 Orada sizin üçün bol-bol meyvələr vardır, onlardan yeyəcəksiniz.
74 Şübhəsiz ki, günahkarlar əbədi olaraq Cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar.
75 Onların (əzabı) yüngülləşdirilməyəcək və onlar orada naümid qalacaqlar.
76 Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri zalım idilər.
77 Onlar (Cəhənnəm gözətçisini) çağırıb deyəcəklər: “Ey Malik! Qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın!” O isə: “Siz (burada) əbədi qalacaqsınız!”– deyəcək.
78 Biz sizə haqqı təqdim etdik, lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı.
79 Yoxsa (müşriklər) işə qəti qərarmı verdilər? Əslində, qəti qərarı Biz veririk.
80 Yoxsa onlar elə hesab edirlər ki, Biz onların sirlərini və gizli danışıqlarını eşitmirik? Xeyr! Yanlarında (əməllərini) yazan elçilərimiz vardır.
81 De: “Əgər Mərhəmətli (Allahın) övladı olsaydı, ona ilk ibadət edən mən olardım.
82 Göylərin və yerin Rəbbi, Ərşin Rəbbi müqəddəsdir və onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır!”
83 Onları burax, qoy vəd olunduqları günə qovuşanadək (batil işlərə) dalsınlar və (bir müddət) əylənsinlər.
84 Göydə də məbud, yerdə də məbud (yalnız) Odur. O, Müdrikdir, Biləndir.
85 Göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin sahibi (olan Allah) nə qədər xeyirxahdır! O Saat haqqında bilgi Ondadır və siz Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.
86 (Müşriklərin) Onu qoyub yalvardıqları (tanrılar) şəfaət verə bilməzlər. M(ənasını) bilərək haqqa şəhadət verənlər isə istisnadır.
87 Əgər onlardan özlərini kimin yaratdığını soruşsan, əlbəttə: “Allah!”– deyərlər. (Gör) necə də (haqdan) döndərilirlər!
88 (Peyğəmbər) dedi: “Ey Rəbbim! Bunlar iman gətirməyən adamlardır!”
89 Onlara “Salam!” deyib, vaz keç. Onlar tezliklə biləcəklər.
BİR AYƏ
Ибрахим (Авраам) был одним из его приверженцев.
BİZƏ QOŞUL