• 44. əd-Duxan surəsiMəkkə surəsi/59 ayə
 • 1Ha, Mim!
 • 2Açıq-aydın olan bu Kitaba and olsun ki,
 • 3Biz onu mübarək bir gecədə (Qədr gecəsində) nazil etdik. Şübhəsiz ki, Biz xəbərdarlıq edirik.
 • 4Hər hikmətli iş o gecə ayırd edilir -
 • 5Tərəfimizdən verilən bir əmr ilə. Həqiqətən, Biz elçilər göndəririk.
 • 6Rəbbindən bir rəhmət olaraq! Şübhəsiz, O, hər şeyi eşidəndir, biləndir.
 • 7Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, O, göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbidir.
 • 8Ondan başqa heç bir ilah yoxdur! Dirildən də, öldürən də Odur. O, həm sizin, həm də əcdadınızın Rəbbidir.
 • 9Xeyr! Onlar şübhə içində əylənirlər.
 • 10Ona görə də sən göydən açıq-aydın bir duman gələcəyi günü gözlə! (Ayədəki “duman” haqqında iki rəvayət vardır. Bir rəvayətə görə, dumandan məqsəd qıtlıq və quraqlıqdır. Çünki o dövrdə şiddətli quraqlıq və qıtlıq olmuş, qüreyşlilər də buna görə Həzrət Peyğəmbərə müraciət etmişdilər. Digər bir rəvayətə görə isə, bu duman qiyamət əlamətlərindən olub şərq və qərbin arasını bürüyəcək gerçək bir dumandır.)
 • 11O duman insanları bürüyəcəkdir. Bu, acı bir əzabdır.
 • 12(O zaman insanlar belə deyəcəklər:) “Ey Rəbbimiz, bizi bu əzabdan xilas et! Həqiqətən, biz iman gətirmişik”.
 • 13İndi onların öyüd-nəsihəti qəbul etmələrinin nə xeyri var?! Halbuki onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəlmişdi.
 • 14Sonra ondan üz döndərmiş və: “O, öyrədilmiş bir divanədir”, - demişdilər.
 • 15Biz sizi əzabdan bir az xilas edəcəyik, ancaq siz yenə (əvvəlki halınıza) geri dönəcəksiniz.
 • 16Onlara güclü bir zərbə endirəcəyimiz gün, şübhəsiz, Biz intiqamımızı alacağıq.
 • 17Biz onlardan əvvəl Firon qövmünü də sınağa çəkmişdik. Onlara şərəfli bir peyğəmbər gəlmişdi.
 • 18(O belə demişdi:) “Allahın bəndələrini mənə verin! Həqiqətən, mən sizə göndərilən etibarlı bir peyğəmbərəm.
 • 19Allaha qarşı təkəbbürlənməyin! Şübhəsiz, mən sizə açıq-aydın bir dəlil gətirmişəm.
 • 20Sizin məni daşqalaq etməyinizdən mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha sığınmışam.
 • 21Əgər mənə inanmırsınızsa, məndən uzaq durun!”
 • 22Musa: “Həqiqətən, bunlar günahkar bir qövmdür!” - deyərək Rəbbinə səsləndi.
 • 23(Allah buyurdu:) “Bəndələrim (İsrail oğulları) ilə birlikdə gecə yola çıx! Siz (Firon ordusu tərəfindən) təqib olunacaqsınız.
 • 24Dənizi (yarıb keçdikdən sonra) açıq qoy! Şübhəsiz ki, onlar suda boğulacaq bir ordudur”. (Bundan sonra Həzrət Musa əsasını dənizə vurmuş və dəniz yarılmışdı. Musa peyğəmbər və qövmü dənizi keçdikdən sonra onların arxasınca gələn Firon və ordusu suda boğularaq məhv olmuşdu.)
 • 25Onlar qoyub getdilər neçə-neçə bağları, çeşmələri,
 • 26Əkinləri, gözəl məkanları,
 • 27Ləzzət aldıqları nemətləri.
 • 28Beləcə, Biz də o nemətləri başqa bir qövmə miras qoyduq.
 • 29Göy və yer onların arxasınca ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi.
 • 30Biz İsrail oğularını alçaldıcı əzabdan xilas etdik.
 • 31Firondan! Həqiqətən, o, təkəbbürlü və həddi aşanlardan idi.
 • 32Şübhəsiz ki, Biz onları (İsrail oğullarını) bilərək aləmlərdən (digər insanlardan) üstün etdik.
 • 33Onlara içində açıq-aydın imtahan olan möcüzələr verdik. (Bu möcüzələr dənizin yarılması, buludun onlara kölgə salması, qüdrət halvası və bildirçin əti kimi nemətlər idi.)
 • 34Şübhəsiz ki, bunlar (müşriklər) deyəcəklər:
 • 35“Biz dünyadakı ölümümüzdən sonra bir daha dirilməyəcəyik.
 • 36Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı geri gətirin!”
 • 37Onlar daha yaxşıdır, yoxsa Tübbə qövmü və onlardan əvvəlkilər?! Biz onları məhv etdik. Həqiqətən, onlar günahkar idilər.
 • 38Biz göyləri, yeri və onların arasındakıları əyləncə olsun deyə yaratmadıq.
 • 39Biz onları haqqa aparan bir vasitə olaraq yaratdıq, lakin onların çoxu bunu bilmir.
 • 40Şübhəsiz ki, (haqqı batildən) ayırd etmə günü onların hamısı üçün təyin olunmuş bir vaxtdır.
 • 41O gün dostun dosta heç bir faydası olmayacaq və onlara heç bir köməklik də göstərilməyəcəkdir.
 • 42Ancaq Allahın mərhəmət etdiyi kəslər bundan istisnadır. Şübhəsiz ki, O, yenilməz qüvvət sahibidir, rəhmlidir.
 • 43Zəqqum ağacı!
 • 44O, günahkarların yeməyidir.
 • 45O, əridilmiş yağ kimi qarınlarda qaynayar.
 • 46Qaynayan su kimi!
 • 47(Allah cəhənnəm mələklərinə belə buyuracaq:) “Onu tutun və cəhənnəmin ortasına sürükləyin!
 • 48Sonra başından qaynar su tökərək ona əzab verin!”
 • 49(Və ona deyin:) “(Əzabı) dad! Sən (özünə görə) çox qüdrətli və şərəfli biri idin”.
 • 50Siz bundan şübhə edirdiniz.
 • 51Şübhəsiz ki, müttəqilər əmin-amanlıqda olacaqlar.
 • 52Bağçalarda və çeşmələr başında!
 • 53Onlar ipəkdən və atlazdan paltarlar geyinib qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.
 • 54Həmçinin onları iri gözlü hurilərlə evləndirəcəyik.
 • 55Onlar orada əmin-amanlıq içində hər cür meyvədən gətizdirəcəklər.
 • 56Onlar dünyadakı ölümdən sonra orada heç bir ölümü dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur.
 • 57Bu, Rəbbindən gələn bir lütfdür. Əsil böyük uğur budur!
 • 58Bəlkə öyüd alalar deyə, onu (Quranı) sənin dilinlə asanlaşdırdıq.
 • 59Buna görə də sən (onların məhvini) gözlə! Onlar da gözləyirlər.