1. Fatihə surəsi
  2. Ya-sin surəsi
  3. Ər-Rəhman surəsi
  4. Əl-Mülk surəsi
  5. Ayətul-Kürsi
1
əl-Fatihə surəsi

Məkkə surəsi/7 ayə

الفاتحة
2
əl-Bəqərə surəsi

Mədinə surəsi/286 ayə

البقرة
3
Ali İmran surəsi

Mədinə surəsi/200 ayə

آل عمران
4
ən-Nisa surəsi

Mədinə surəsi/176 ayə

النساء
5
əl-Maidə surəsi

Mədinə surəsi/120 ayə

المائدة
6
əl-Ənam surəsi

Məkkə surəsi/165 ayə

الأنعام
7
əl-Əraf surəsi

Məkkə surəsi/206 ayə

الأعراف
8
əl-Ənfal surəsi

Mədinə surəsi/75 ayə

الأنفال
9
ət-Tovbə surəsi

Mədinə surəsi/129 ayə

التوبة
10
Yunus surəsi

Məkkə surəsi/109 ayə

يونس
11
Hud surəsi

Məkkə surəsi/123 ayə

هود
12
Yusuf surəsi

Məkkə surəsi/111 ayə

يوسف
13
ər-Rad surəsi

Mədinə surəsi/43 ayə

الرعد
14
İbrahim surəsi

Məkkə surəsi/52 ayə

ابراهيم
15
əl-Hicr surəsi

Məkkə surəsi/99 ayə

الحجر
16
ən-Nəhl surəsi

Məkkə surəsi/128 ayə

النحل
17
əl-İsra surəsi

Məkkə surəsi/111 ayə

الإسراء
18
əl-Kəhf surəsi

Məkkə surəsi/110 ayə

الكهف
19
Məryəm surəsi

Məkkə surəsi/98 ayə

مريم
20
Ta ha surəsi

Məkkə surəsi/135 ayə

طه
21
əl-Ənbiya surəsi

Məkkə surəsi/112 ayə

الأنبياء
22
əl-Həcc surəsi

Mədinə surəsi/78 ayə

الحج
23
əl-Muminun surəsi

Məkkə surəsi/118 ayə

المؤمنون
24
ən-Nur surəsi

Mədinə surəsi/64 ayə

النور
25
əl-Furqan surəsi

Məkkə surəsi/77 ayə

الفرقان
26
əş-Şuəra surəsi

Məkkə surəsi/227 ayə

الشعراء
27
ən-Nəml surəsi

Məkkə surəsi/93 ayə

النمل
28
əl-Qasas surəsi

Məkkə surəsi/88 ayə

القصص
29
əl-Ənkəbut surəsi

Məkkə surəsi/69 ayə

العنكبوت
30
ər-Rum surəsi

Məkkə surəsi/60 ayə

الروم
31
Loğman surəsi

Məkkə surəsi/34 ayə

لقمان
32
əs-Səcdə surəsi

Məkkə surəsi/30 ayə

السجدة
33
əl-Əhzab surəsi

Mədinə surəsi/73 ayə

الأحزاب
34
Səba surəsi

Məkkə surəsi/54 ayə

سبإ
35
Fatir surəsi

Məkkə surəsi/45 ayə

فاطر
36
Ya sin surəsi

Məkkə surəsi/83 ayə

يس
37
əs-Saffat surəsi

Məkkə surəsi/182 ayə

الصافات
38
Sad surəsi

Məkkə surəsi/88 ayə

ص
39
əz-Zumər surəsi

Məkkə surəsi/75 ayə

الزمر
40
Ğafir surəsi

Məkkə surəsi/85 ayə

غافر
41
Fussilət surəsi

Məkkə surəsi/54 ayə

فصلت
42
əş-Şura surəsi

Məkkə surəsi/53 ayə

الشورى
43
əz-Zuxruf surəsi

Məkkə surəsi/89 ayə

الزخرف
44
əd-Duxan surəsi

Məkkə surəsi/59 ayə

الدخان
45
əl-Casiyə surəsi

Məkkə surəsi/37 ayə

الجاثية
46
əl-Əhqaf surəsi

Məkkə surəsi/35 ayə

الأحقاف
47
Muhəmməd surəsi

Mədinə surəsi/38 ayə

محمد
48
əl-Fəth surəsi

Mədinə surəsi/29 ayə

الفتح
49
əl-Hucurat surəsi

Mədinə surəsi/18 ayə

الحجرات
50
Qaf surəsi

Məkkə surəsi/45 ayə

ق
51
əz-Zəriyət surəsi

Məkkə surəsi/60 ayə

الذاريات
52
ət-Tur surəsi

Məkkə surəsi/49 ayə

الطور
53
ən-Nəcm surəsi

Məkkə surəsi/62 ayə

النجم
54
əl-Qamər surəsi

Məkkə surəsi/55 ayə

القمر
55
ər-Rahmən surəsi

Mədinə surəsi/78 ayə

الرحمن
56
əl-Vaqiə surəsi

Məkkə surəsi/96 ayə

الواقعة
57
əl-Hədid surəsi

Mədinə surəsi/29 ayə

الحديد
58
əl-Mucadilə surəsi

Mədinə surəsi/22 ayə

المجادلة
59
əl-Həşr surəsi

Mədinə surəsi/24 ayə

الحشر
60
əl-Mumtəhənə surəsi

Mədinə surəsi/13 ayə

الممتحنة
61
əs-Saff surəsi

Mədinə surəsi/14 ayə

الصف
62
əl-Cumuə surəsi

Mədinə surəsi/11 ayə

الجمعة
63
əl-Munafiqun surəsi

Mədinə surəsi/11 ayə

المنافقون
64
əl-Təğabun surəsi

Mədinə surəsi/18 ayə

التغابن
65
ət-Talaq surəsi

Mədinə surəsi/12 ayə

الطلاق
66
ət-Təhrim surəsi

Mədinə surəsi/12 ayə

التحريم
67
əl-Mulk surəsi

Məkkə surəsi/30 ayə

الملك
68
əl-Qaləm surəsi

Məkkə surəsi/52 ayə

القلم
69
əl-Haqqə surəsi

Məkkə surəsi/52 ayə

الحاقة
70
əl-Məaric surəsi

Məkkə surəsi/44 ayə

المعارج
71
Nuh surəsi

Məkkə surəsi/28 ayə

نوح
72
əl-Cinn surəsi

Məkkə surəsi/28 ayə

الجن
73
əl-Muzzəmmil surəsi

Məkkə surəsi/20 ayə

المزمل
74
əl-Muddəssir surəsi

Məkkə surəsi/56 ayə

المدثر
75
əl-Qiyamə surəsi

Məkkə surəsi/40 ayə

القيامة
76
əl-İnsan surəsi

Mədinə surəsi/31 ayə

الانسان
77
əl-Mursəlat surəsi

Məkkə surəsi/50 ayə

المرسلات
78
ən-Nəbə surəsi

Məkkə surəsi/40 ayə

النبإ
79
ən-Naziat surəsi

Məkkə surəsi/46 ayə

النازعات
80
Əbəsə surəsi

Məkkə surəsi/42 ayə

عبس
81
ət-Təkvir surəsi

Məkkə surəsi/29 ayə

التكوير
82
əl-İnfitar surəsi

Məkkə surəsi/19 ayə

الإنفطار
83
əl-Mutaffifin surəsi

Məkkə surəsi/36 ayə

المطففين
84
əl-İnşiqaq surəsi

Məkkə surəsi/25 ayə

الإنشقاق
85
əl-Buruc surəsi

Məkkə surəsi/22 ayə

البروج
86
ət-Tariq surəsi

Məkkə surəsi/17 ayə

الطارق
87
əl-Əla surəsi

Məkkə surəsi/19 ayə

الأعلى
88
əl-Ğaşiyə surəsi

Məkkə surəsi/26 ayə

الغاشية
89
əl-Fəcr surəsi

Məkkə surəsi/30 ayə

الفجر
90
əl-Bələd surəsi

Məkkə surəsi/20 ayə

البلد
91
əş-Şəms surəsi

Məkkə surəsi/15 ayə

الشمس
92
əl-Leyl surəsi

Məkkə surəsi/21 ayə

الليل
93
əd-Duha surəsi

Məkkə surəsi/11 ayə

الضحى
94
əş-Şərh surəsi

Məkkə surəsi/8 ayə

الشرح
95
ət-Tin surəsi

Məkkə surəsi/8 ayə

التين
96
əl-Ələq surəsi

Məkkə surəsi/19 ayə

العلق
97
əl-Qədr surəsi

Məkkə surəsi/5 ayə

القدر
98
əl-Beyyinə surəsi

Mədinə surəsi/8 ayə

البينة
99
əz-Zəlzələ surəsi

Mədinə surəsi/8 ayə

الزلزلة
100
əl-Adiyat surəsi

Məkkə surəsi/11 ayə

العاديات
101
əl-Qariə surəsi

Məkkə surəsi/11 ayə

القارعة
102
ət-Təkasur surəsi

Məkkə surəsi/8 ayə

التكاثر
103
əl-Əsr surəsi

Məkkə surəsi/3 ayə

العصر
104
əl-Huməzə surəsi

Məkkə surəsi/9 ayə

الهمزة
105
əl-Fil surəsi

Məkkə surəsi/5 ayə

الفيل
106
Qureyş surəsi

Məkkə surəsi/4 ayə

قريش
107
əl-Maun surəsi

Məkkə surəsi/7 ayə

الماعون
108
əl-Kovsər surəsi

Məkkə surəsi/3 ayə

الكوثر
109
əl-Kafirun surəsi

Məkkə surəsi/6 ayə

الكافرون
110
ən-Nəsr surəsi

Mədinə surəsi/3 ayə

النصر
111
əl-Məsəd surəsi

Məkkə surəsi/5 ayə

المسد
112
əl-İxlas surəsi

Məkkə surəsi/4 ayə

الإخلاص
113
əl-Fələq surəsi

Məkkə surəsi/5 ayə

الفلق
114
əl-Nas surəsi

Məkkə surəsi/6 ayə

الناس
Axtarışınızın uğurlu olması üçün aşağıdakı qaydalara riayət edin:
İstifadə qaydaları
quran.az/[surə]
quran.az/[surə]/[ayə]
quran.az/search/[kəlmə]
Hərf səhvləri
Axtarış zamanı etdiyiniz qrammatik səhvlər sözlərin tapılmamasına səbəb ola bilər
Məsələn: mekke əvəzinə Məkkə sözünü axtarın
Fərqli söz və tərcümə
Axtardığınız fikir tərcümədə olmaya bilər;
Müəlliflərdən qaynaqlanaraq tərcümələrdəki sözlər və fikirlər fərqli ola bilər


BİZİ BƏYƏN