• 52. ət-Tur surəsiMəkkə surəsi/49 ayə
 • 1And olsun dağa! (Təfsirlərdə qeyd olunduğuna görə, bu dağ Həzrət Musanın Allahla danışdığı Mədyəndəki dağdır.)
 • 2And olsun sətir-sətir yazılmış kitaba -
 • 3Sərilmiş incə dəriyə (yazılmış kitaba)!
 • 4And olsun Beyti-məmura! (“Beyti-məmur” ifadəsi “Kəbə”, yaxud “səmada mələklərin təvaf etdiyi bir məqam” olaraq təfsir edilmişdir.)
 • 5And olsun yüksəldilmiş tavana (göyə)!
 • 6And olsun dolmuş (alovlanan) dənizə!
 • 7Rəbbinin əzabı mütləq gerçəkləşəcəkdir.
 • 8Onu dəf edə biləcək heç bir şey yoxdur.
 • 9O gün göy şiddətlə çalxalanacaqdır.
 • 10Dağlar hərəkət edəcəkdir.
 • 11O gün (haqqı) yalanlayanların vay halına!
 • 12O kəslər ki, bataqlıqda (batil içində) əylənirdilər.
 • 13O gün onlar zorla cəhənnəm oduna atılacaqlar.
 • 14(Onlara belə deyiləcək:) “Sizin yalan saydığınız cəhənnəm budur!
 • 15Bu sehrdir, yoxsa siz görmürsünüz?!
 • 16Girin ora! (Əzaba) dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün birdir. Siz yalnız etdiklərinizə görə cəzalandırılırsınız”.
 • 17Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və nemətlər içində olacaqlar.
 • 18Rəbbinin onlara verdiyi nemətlərlə səfa sürəcəklər. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur.
 • 19(Onlara belə deyiləcək:) “Etdiyiniz (gözəl) əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin, için!
 • 20Cərgə-cərgə düzülmüş taxtlara söykənərək!” Biz onları irigözlü hurilərlə evləndirəcəyik.
 • 21Möminlərin özlərindən sonra iman gətirən nəsillərini də onların yanına (cənnətə) qoyacağıq. Onların əməllərindən heç bir şeyi əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının (öz əməlinin) girovudur.
 • 22Onlara arzuladıqları meyvə və ətdən bol-bol verəcəyik.
 • 23Onlar orada qədəh-qədəhə vuracaqlar. Orada (içki səbəbilə) nə boşboğazlıq, nə də günaha girmə vardır.
 • 24Qorunub saxlanılan inci kimi gənc (xidmətçi) oğlanlar onların ətrafında dolanacaqlar.
 • 25Onlar bir-birinə üz tutub hal-əhval tutacaqlar.
 • 26Belə deyəcəklər: “Biz daha əvvəl ailəmizin yanında (Allahın əzabından) qorxurduq.
 • 27Ancaq Allah bizə lütf etdi və bizi qızmar külək əzabından qorudu.
 • 28Şübhəsiz ki, biz daha əvvəl də Ona dua edirdik. Həqiqətən, Allah xeyirxahdır, mərhəmətlidir”.
 • 29Ona görə də sən öyüd-nəsihət ver! Rəbbinin neməti sayəsində sən nə kahinsən, nə də məcnun!
 • 30Yoxsa onlar: “O şairdir. Biz onun zəmanənin fəlakətlərinə düçar olmasını (ölməsini) gözləyirik”, - deyirlər?!
 • 31De ki: “Gözləyin! Mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm”.
 • 32Yoxsa ağıllarımı bunu onlara əmr edir, yaxud onlar azğın bir qövmdür?!
 • 33Yoxsa onlar: “Onu (Quranı) özü uydurmuşdur!” - deyirlər?! Xeyr! Onlar inanmırlar.
 • 34Əgər doğru deyirlərsə, onda Qurana bənzər bir söz gətirsinlər.
 • 35Yoxsa onlar heç bir yaradan olmadan yarandılar, yaxud özləri yaradandırlar?!
 • 36Yoxsa göyləri və yeri onlarmı yaratdılar?! Xeyr! onlar yəqinliklə inanmırlar.
 • 37Yoxsa Rəbbinin xəzinələri onların yanındadır, yaxud hökmranlıq edən onlardır?!
 • 38Yoxsa onların üstünə çıxıb (qeybi) dinlədikləri nərdivanlarımı var?! Elə isə onların dinləyəni açıq-aydın bir dəlil gətirsin.
 • 39Yoxsa qızlar Onun (Allahın), oğlanlar sizindirmi?!
 • 40Yoxsa sən onlardan bir ücrət tələb edirsən və buna görə onlar ağır bir yük (borc) altında qalıblar?!
 • 41Yoxsa qeyb xəbərləri onların yanında olub bunu onlarmı yazırlar?!
 • 42Yoxsa onlar bir tələ qurmaq istəyirlər?! Tələyə düşəcək olanlar məhz kafirlərdir.
 • 43Yoxsa onların Allahdan başqa bir ilahımı var?! Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır!
 • 44Əgər göydən düşən bir parça (əzab) görsələr: “Bulud topasıdır”, - deyərlər.
 • 45Ona görə də sarsılacaqları günlərinə qovuşana qədər onları (öz hallarına) tərk et! (Sarsılacaqları gün ölüm, yaxud birinci Sura üfürüləcək gündür.)
 • 46Onların hiylələri o gün onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara heç bir yardım olunmayacaqdır.
 • 47Şübhəsiz ki, zalımlar üçün ondan başqa bir əzab da vardır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. (Bu əzab dünya həyatında, yaxud qəbir həyatında görəcəkləri əzabdır. Çünki onlar dünya həyatında qıtlıq, müharibə və məğlubiyyətlərlə əzabı dadmışdılar.)
 • 48Elə isə sən Rəbbinin hökmü gələnə qədər səbirli ol! Şübhəsiz ki, sən Bizim gözümüzün önündəsən (nəzarətimizdəsən). Ayağa (namaza) durduğun zaman Rəbbini həmd ilə təsbeh et!
 • 49Gecənin bir vaxtında və ulduzlar batandan sonra da Onu təsbeh et!


BİZİ BƏYƏN