• 54. əl-Qamər surəsiMəkkə surəsi/55 ayə
 • 1Qiyamət yaxınlaşdı və ay yarıldı.
 • 2Əgər onlar bir möcüzə görsələr, ondan üz çevirib: “Bu, davam edən bir sehrdir!” - deyərlər.
 • 3Onlar (Quranı) yalanladılar və öz nəfslərinin arzularına uydular. Halbuki hər bir işin (Allah tərəfindən) qərarlaşdırılmış bir vaxtı vardır.
 • 4Həqiqətən, onlara (günahlardan) çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir.
 • 5Bu, böyük bir hikmətdir. Ancaq (haqdan üz çevirənə) xəbərdarlıqlar heç bir fayda verməz.
 • 6Elə isə carçının bilinməyən bir şeyə çağıracağı günə qədər sən də onlardan üz çevir!
 • 7Onlar ətrafa səpələnmiş çəyirtkələr kimi, zəlil halda baxaraq qəbirlərdən çıxacaqlar.
 • 8Kafirlər carçıya tərəf qaçarkən: “Bu çox çətin bir gündür!” - deyəcəklər.
 • 9Onlardan əvvəl Nuh qövmü də (haqqı) təkzib etmiş və bəndəmizi yalanlayaraq: “O divanədir!” - deyib onu təhdid etmişdilər.
 • 10Bu zaman Nuh: “Mən məğlub oldum, yardım et!” - deyə Rəbbinə yalvarmışdı.
 • 11Biz də göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq.
 • 12Yerdən də bulaqlar fışqırtdıq. Beləliklə, sular təqdir edilmiş bir iş üçün birləşdi.
 • 13Nuhu da taxtadan düzəldilib mismarlanmış bir gəmidə daşıdıq.
 • 14O gəmi, (qövmü tərəfindən) inkar edilənə (Nuha) mükafat olaraq gözlərimizin önündə (nəzarətimiz altında) üzürdü.
 • 15Həqiqətən, Biz onu ibrət olsun deyə saxladıq. Bəs ibrət alan varmı?
 • 16Mənim əzabım və xəbərdarlığım necə oldu?!
 • 17Həqiqətən, Biz Quranı ibrət almaları üçün asanlaşdırdıq. Bəs ibrət alan varmı?
 • 18Ad qövmü də (Hud peyğəmbəri) yalanlamışdı. Bəs Mənim əzabım və xəbərdarlığım necə oldu?!
 • 19Həqiqətən, Biz onların üstünə uğursuzluğu davam edən bir gündə uğultulu soyuq bir külək göndərdik.
 • 20O külək, insanları kökündən qopmuş xurma kötükləri kimi (yerdən) qopardırdı.
 • 21Bəs Mənim əzabım və xəbərdarlığım necə oldu?!
 • 22Şübhəsiz ki, Biz Quranı ibrət almaları üçün asanlaşdırdıq. Bəs ibrət alan varmı?
 • 23Səmud qövmü də xəbərdarlıqları yalan saymışdı.
 • 24Onlar demişdilər: “Özümüzdən olan bir insanamı tabe olacağıq? O zaman biz azğınlığa düşmüş və çılğınlıq etmiş olarıq.
 • 25Aramızdan onamı vəhy gəldi? Xeyr! O, lovğa bir yalançıdır”.
 • 26Onlar lovğa yalançının kim olduğunu sabah biləcəklər.
 • 27Onları sınamaq üçün dişi bir dəvə göndərən Bizik. (Ey Saleh!) Ona görə də sən onları gözlə və səbir et!
 • 28Onlara bildir ki, su onların arasında bölüşdürülmüşdür. Hər kəs su içməyə öz növbəsində gəlsin!”
 • 29Nəhayət, onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da (qılıncını) alıb (dəvəni) kəsdi.
 • 30Bəs Mənim əzabım və xəbərdarlığım necə oldu?!
 • 31Biz onlara qorxunc bir səs göndərdik və onlar heyvan ağılına qoyulan quru ot kimi oldular.
 • 32Şübhəsiz ki, Biz Quranı ibrət almaları üçün asanlaşdırdıq. Bəs ibrət alan varmı?
 • 33Lut qövmü də xəbərdarlıqları yalan saymışdı.
 • 34Biz onların üstünə daş yağdıran bir fırtına göndərdik. Yalnız Lut ailəsini sübh çağı xilas etdik.
 • 35Tərəfimizdən bir nemət olaraq! Biz şükür edəni belə mükafatlandırırıq.
 • 36Həqiqətən, Lut onlara şiddətli əzabımız barəsində xəbərdarlıq etmişdi. Ancaq onlar xəbərdarlıqlara şübhə etmişdilər.
 • 37Onlar Lutun qonaqlarına (yaraşıqlı oğlanlar kimi görünən mələklərə) pislik etmək istəmişdilər. Biz də onların gözlərini kor etdik. İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın!
 • 38Həqiqətən, səhər tezdən daimi bir əzab onları yaxaladı.
 • 39İndi əzabımı və təhdidlərimi dadın!
 • 40Şübhəsiz ki, Biz Quranı ibrət almaları üçün asanlaşdırdıq. Bəs ibrət alan varmı?
 • 41Fironun qövmünə də xəbərdarlıqlar gəlmişdi.
 • 42Onlar bütün ayələrimizi yalanladılar. Buna görə də onları güc və qüdrətimizə layiq bir şəkildə (əzabla) yaxaladıq.
 • 43Sizin kafirləriniz onlardan daha yaxşıdır?! Yoxsa kitablarda sizin toxunulmaz olduğunuzmu yazılıb?!
 • 44Yoxsa onlar: “Biz müzəffər bir dəstəyik”, - deyirlər?
 • 45Yaxın bir vaxtda o dəstə məğlub olacaq və onlar arxalarına dönüb qaçacaqlar.
 • 46Xeyr! Onlara vəd olunan qiyamətdir (axirət əzabıdır). Qiyamət isə daha çətin və daha acıdır.
 • 47Həqiqətən, günahkarlar azğınlıq və çılğınlıq içindədirlər.
 • 48Üzüstə cəhənnəmə sürüklənəcəkləri gün (onlara belə deyiləcəkdir:) “Dadın sizə toxunan cəhənnəm əzabını!”
 • 49Şübhəsiz ki, Biz hər şeyi müəyyən bir ölçüdə yaratdıq.
 • 50Bizim əmrimiz bir göz qırpımında gerçəkləşər.
 • 51Şübhəsiz ki, Biz sizin kimiləri məhv etmişdik. Bəs ibrət alan varmı?
 • 52Onların etdiyi hər şey kitablarda (əməl dəftərlərində) mövcuddur.
 • 53Böyük-kiçik hər bir şey yazılmışdır.
 • 54Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında olacaqlar.
 • 55Güclü hökmdar olan Allahın dərgahında haqq məclisində olacaqlar.