Baki, 24 February 2020
5:52 Sübh 7:23 Günəş
12:54 Zöhr 3:57 Əsr
6:25 Məğrib 7:51 İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 Haqq olan (Qiyamət)!  
2 Nədir haqq olan (Qiyamət)?  
3 Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan (Qiyamət)?  
4 Səmud və Ad (tayfaları) (qəlbləri) qorxuya salan (Qiyaməti) yalan saydılar.  
5 Səmud (tayfası) qorxunc bir səslə məhv edildi.  
6 Ad (tayfası) isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi.  
7 (Allah) onu yeddi gecə, səkkiz gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. (Sən orada olsaydın,) o tayfanı xurma ağacının yıxılmış çürük gövdələri kimi yerə sərilmiş görərdin.  
8 Sən onlardan qalan bir kimsəyə heç rast gəlmisənmi?  
9 Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş kəndlər (Lut qövmü) də günah işlətmişdilər.  
10 Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular, O da onları (şiddəti) artan bir əzabla yaxaladı.  
11 Su aşıb-daşdıqda Biz sizi üzən gəmidə daşıdıq.  
12 Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə (belə) etdik.  
13 Sur bircə dəfə üfürüləcəyi,  
14 yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman –  
15 həmin gün Vaqiə qopacaq.  
16 Göy yarılacaq və həmin gün o, süst olacaqdır.  
17 Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin Ərşini səkkiz (mələk )daşıyacaqdır.  
18 O gün siz (məhşərə) gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir.  
19 Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir: “Budur, oxuyun kitabımı!  
20 Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qovuşacağam”.  
21 O, xoşbəxt həyat sürəcəkdir  
22 uca bir Cənnətdə,  
23 (elə bir Cənnətdə ki,) onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır.  
24 (Onlara): “Keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin-için!”(–) (deyiləcəkdir)  
25 Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir: “Kaş kitabım mənə verilməyəydi!  
26 Hesabımdan da xəbərim olmayaydı!  
27 Kaş ilk ölümüm həmişəlik olaydı!  
28 Var-dövlətim məni (əzabdan) qurtarmadı.  
29 Hökmranlığım da məhv olub getdi”.  
30 (Mələklərə deyiləcək): “Onu yaxalayıb zəncirləyin!  
31 Sonra da Cəhənnəmə atın!  
32 Onu uzunluğu yetmiş dirsək olan zəncirə vurun!  
33 Çünki o, Böyük Allaha iman gətirmirdi,  
34 və (heç kəsi) kasıbı yedirtməyə rəğbətləndirmirdi.  
35 Bu gün burada onun üçün bir dost tapılmaz.  
36 Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur.  
37 Onu ancaq günahkarlar yeyər”.  
38 And içirəm həm gördüklərinizə  
39 və həm də görmədiklərinizə!  
40 Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür.  
41 O, şair sözü deyildir! Necə də az inanırsınız!  
42 O, kahin sözü də deyildir! Necə də az düşünürsünüz!  
43 O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir!  
44 Əgər (Muhəmməd) bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi,  
45 Biz onu sağ əlindən yaxalayar,  
46 sonra da şah damarını kəsərdik.  
47 İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi.  
48 Həqiqətən, bu (Quran) müttəqilər üçün bir nəsihətdir.  
49 Aranızdan Quranı yalan sayanlar olduğunu da bilirik!  
50 Həqiqətən, bu, kafirlər üçün bir peşmançılıqdır.  
51 Sözsüz ki, bu (Quran )əsl həqiqətdir.  
52 Elə isə Böyük Rəbbinin adına təriflər de!  BİZƏ QOŞUL