بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

7:1
Əlif. Ləm. Mim. Sad.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ المص

Alif-lam-meem-sad
BİR AYƏ
Я сообщаю вам послания моего Господа и даю вам искренние советы. Я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете.
BİZƏ QOŞUL