• 70. əl-Məaric surəsiMəkkə surəsi/44 ayə
 • 1Sual verən bir nəfər baş verəcək əzab haqqında soruşdu.
 • 2O əzab kafirlər üçündür və heç kəs onu dəf edə bilməz!
 • 3O, (mələklərin) yüksəlmə yerlərinin (göylərin) sahibi olan Allah tərəfindəndir.
 • 4Mələklər və Ruh (Cəbrail) müddəti (dünya hesabı ilə) əlli min il olan bir gündə Onun yanına yüksələrlər.
 • 5Ona görə də sən gözəl bir şəkildə səbir et!
 • 6Onlar onun (əzabın) uzaq olduğunu düşünürlər.
 • 7Biz isə onun yaxın olduğunu görürük.
 • 8O gün göy əridilmiş metal kimi olacaq.
 • 9Dağlar da didilmiş rəngarəng yun kimi olacaq.
 • 10Heç bir dost öz dostunun halını soruşmayacaq.
 • 11Onlar bir-birinə göstəriləcəklər. Günahkar o günün əzabından xilas olmaq üçün fəda etmək istəyəcək: oğullarını,
 • 12Zövcəsini, qardaşını,
 • 13Onu qoruyub sığınacaq verən əşirətini,
 • 14Və yer üzündəkilərin hamısını – təki özünü (əzabdan) xilas etsin.
 • 15Əsla! Həqiqətən, o (cəhənnəm) alovlu bir oddur.
 • 16(O alov) başın dərisini sıyırıb çıxardar.
 • 17O, haqqa arxa çevirəni və ondan üz döndərəni çağırar.
 • 18Mal-mülk yığıb saxlayanı da.
 • 19Şübhəsiz ki, insan tamahkar və hövsələsiz yaradılmışdır.
 • 20Ona bir zərər dəydiyi zaman fəryad edər.
 • 21Ona bir xeyir dəydiyi zaman isə xəsisləşər.
 • 22Ancaq namaz qılanlar bundan istisnadır.
 • 23O kəslər ki, namazlarını daim qılarlar.
 • 24O kəslər ki, mallarında müəyyən bir haqq (zəkat və sədəqə payı) vardır -
 • 25Dilənən və (utandığı üçün istəyə bilməyib) məhrum qalanlar üçün.
 • 26O kəslər ki, haqq-hesab gününü təsdiq edərlər.
 • 27O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxarlar.
 • 28Çünki heç kəs Rəbbinin əzabından əminlikdə deyil.
 • 29O kəslər ki, iffətlərini qoruyarlar.
 • 30Ancaq həyat yoldaşları və ya cariyələri bundan istisnadır. Çünki onlar (buna görə) qınanmazlar.
 • 31Bundan artığını istəyənlər həddi aşanlardır.
 • 32O kəslər ki, əmanətə və verdikləri sözə riayət edərlər.
 • 33O kəslər ki, şahidliklərində dürüstdürlər.
 • 34O kəslər ki, namazlarını daim qılarlar.
 • 35Məhz onlara cənnətlərdə ikram ediləcəkdir.
 • 36(Ey Peyğəmbər!) Kafirlərə nə olub ki, sənə tərəf qaçırlar?!
 • 37Sağdan və soldan dəstə-dəstə (gəlirlər)?!
 • 38Onların hər biri Nəim cənnətinə girəcəyinimi ümid edir?! (Müşriklərin bir qismi Həzrət Peyğəmbərin ətrafına yığışan möminlərin arasına qarışıb onu dinləyir və: “Əgər bunlar Mühəmmədin dediyi kimi cənnətə girəcəklərsə, biz, əlbəttə, onlardan əvvəl cənnətə girərik!” - deyərək istehza edirdilər.)
 • 39Xeyr! Biz onları bildikləri şeydən yaratmışıq.
 • 40Şərqlərin və qərblərin Rəbbinə and olsun ki, Biz qadirik -
 • 41Onların əvəzinə onlardan daha yaxşılarını gətirməyə! Heç kəs Bizə mane ola bilməz!
 • 42Ona görə də qoy onlar vəd olunduqları günə qovuşana qədər (öz işlərinə) dalıb əylənsinlər.
 • 43O gün onlar sanki bütlərə tərəf qaçırmışlar kimi qəbirlərdən sürətlə çıxacaqlar.
 • 44Onlar gözləri yerə zillənmiş, özlərini də zillət bürümüş bir halda olacaqlar. Onlara vəd olunan gün budur!