• 26. əş-Şuəra surəsiMəkkə surəsi/227 ayə
 • 1Ta. Sin. Mim.
 • 2Bunlar aydın Kitabın ayələridir.
 • 3Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?
 • 4Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndərərik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.
 • 5Ər-Rəhmandan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər.
 • 6Onlar (ayələri) uydurma saydılar. Məsxərəyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir.
 • 7Yoxsa, onlar yer üzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlərmi?
 • 8Həqiqətən də, bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı.
 • 9Bəli, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Mərhəmətlidir.
 • 10Bir zaman Rəbbin Musaya demişdi: “Get o zalım qövmün –
 • 11Firon xalqının yanına! Onlar qorxmurlarmı?”
 • 12(Musa) dedi: “Ey Rəbbim! Qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edələr,
 • 13(belə olduqda) ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da (vəhy) göndər.
 • 14Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram”.
 • 15(Allah) dedi: “Xeyr, (bu mümkün deyil)! İkiniz də möcüzələrimizlə (onların yanına) gedin! Şübhəsiz ki, Biz də sizinləyik, (hər şeyi) eşidirik.
 • 16Fironun yanına gedib deyin: “Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik!
 • 17İsrail oğullarını bizimlə birgə burax!”
 • 18(Firon) dedi: “Biz səni körpə ikən (götürüb saxlayıb) boya-başa çatdırmadıqmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı?
 • 19Elədiyin (pis) əməli də elədin. (Doğrudan da,) sən bir nankorsan!”
 • 20(Musa) dedi: “Mən onu edəndə nadan olmuşam.
 • 21Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq (peyğəmbərlik) verdi və məni elçilərdən etdi.
 • 22Başıma qaxdığın o qayğılarınız isə, İsrail oğullarını kölə etmək məqsədi ilə edilirdi”.
 • 23Firon dedi: “Aləmlərin Rəbbi nədir?”
 • 24(Musa) dedi: “Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, (bilin ki,) O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir!”
 • 25Firon ətrafındakılara dedi: “(Onun nə danışdığını) eşitmirsinizmi?”
 • 26(Musa) dedi: “O sizin də, ulu babalarınızın da Rəbbidir!”
 • 27(Firon) dedi: “Sizə göndərilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir!”
 • 28(Musa) dedi: “Əgər anlayırsınızsa, (bilin ki,) O, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir!”
 • 29(Firon) dedi: “Əgər məndən başqasını özünə tanrı qəbul etsən, səni məhbusların yanına ataram!”
 • 30(Musa) dedi: “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?”
 • 31(Firon) dedi: “Əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu!”
 • 32(Musa) əsasını (yerə) atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi.
 • 33Əlini (qoynundan) çıxardan kimi o, baxanların (gözü qabağında) ağappaq (nur saçan bir əl) oldu.
 • 34(Firon) ətrafındakı zadəganlara dedi: “Həqiqətən də, bu, bilikli bir sehrbazdır!
 • 35O öz sehri ilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz?”
 • 36Onlar dedilər: “Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə (adam) yığanlar göndər ki,
 • 37bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər”.
 • 38Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar.
 • 39Camaata deyildi: “Siz də yığışmırsınızmı?
 • 40Əgər sehrbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq”.
 • 41Sehrbazlar gələn kimi Firona dedilər: “Əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi?”
 • 42(Firon) dedi: “Bəli! Belə olacağı təqdirdə sizi (özümə) yaxın adamlardan edəcəyəm”.
 • 43Musa onlara dedi: “Nə atacaqsınızsa, atın!”
 • 44Onlar iplərini və dəyənəklərini yerə atıb: “Fironun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik!”– dedilər.
 • 45Sonra Musa əsasını atdı və (əsa) onların düzəltdikləri şeyləri uddu.
 • 46Sehrbazlar səcdəyə qapandılar,
 • 47və dedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə –
 • 48Musanın və Harunun Rəbbinə!”
 • 49(Firon) dedi: “Mən sizə izn verməmişdən əvvəl siz ona imanmı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz! Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsdirib hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm”.
 • 50Onlar dedilər: “Zərər yox, biz (onsuz da) öz Rəbbimizə qayıdacağıq.
 • 51Biz (Firon xalqı arasından) ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq”.
 • 52Biz Musaya: “Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Çünki siz təqib olunacaqsınız”(– deyə) vəhy etdik.
 • 53Firon şəhərlərə (əsgər) toplayanlar göndərdi.
 • 54(O dedi:) “Bunlar kiçik bir dəstədir.
 • 55Onlar bizi qəzəbləndirmişlər.
 • 56Biz hamımız ayıq-sayıq olmalıyıq”.
 • 57Biz onları (o zalım tayfanı) bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq;
 • 58xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də (qovduq).
 • 59Beləcə, Biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik.
 • 60Günəş üfüqdən qalxarkən (Firon öz)(əsgərləri)(ilə)onları izləməyə başladılar.
 • 61İki dəstə bir-birini görüncə Musanın səhabələri: “Biz ya­­xalanacağıq!”– dedilər.
 • 62(Musa) dedi: “Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O, mənə doğru yol göstərəcəkdir!”
 • 63Biz Musaya: “Əsanla dənizə vur!”(– deyə) vəhy etdik (Dəniz) dərhal yarıldı, (on iki yol açıldı) və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu.
 • 64O birilərini də ora yaxınlaşdırdıq.
 • 65Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik.
 • 66O birilərini isə suya qərq etdik.
 • 67Şübhəsiz ki, bu (hekayətdə) bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gətirmədi.
 • 68Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
 • 69Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu.
 • 70Bir zaman o, öz atasına və tayfasına: “Nəyə ibadət edirsiniz?”– demişdi.
 • 71Onlar dedilər: “Biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik”.
 • 72O dedi: “Onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi?
 • 73Yaxud sizə xeyir və ya zərər verirlərmi?”
 • 74Onlar dedilər: “Xeyr, amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük”.
 • 75O dedi: “Siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü –
 • 76həm siz, həm də ulu babalarınız?
 • 77Aləmlərin Rəbbindən başqa, onların hamısı mənim düşmənimdir.
 • 78O Rəbb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönəltmişdir;
 • 79O Rəbb ki, məni yedirdir və içirdir;
 • 80O Rəbb ki, xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir;
 • 81O Rəbb ki, məni öldürəcək, sonra dirildəcəkdir;
 • 82O Rəbb ki, Haqq-hesab günü xətalarımı bağışlayacağını Ondan umuram.
 • 83Ey Rəbbim! Mənə hikmət ver və məni əməlisalehlərə qovuşdur!
 • 84Sonra gələnlər arasında (həmişə yad)(edilim)(deyə) mənə yaxşı ad qismət elə!
 • 85Məni Nəim bağının varislərindən et!
 • 86Atamı bağışla! Çünki o, azanlardandır.
 • 87Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə!
 • 88O gün ki, nə var-dövlət, nə də oğul-uşaq bir fayda verməyəcək.
 • 89Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa!”
 • 90Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılar.
 • 91Cəhənnəm də azğınlara göstərilər.
 • 92Onlara deyilər: “Hanı sizin sitayiş etdikləriniz –
 • 93Allahdan başqa (pənah apardıqlarınız)? Onlar sizə kömək edə bilərlərmi, yaxud özlərinə köməkləri dəyə bilərmi?”
 • 94Onlar azğınlarla birlikdə oraya (Cəhənnəmə) atılarlar,
 • 95İblisin bütün əsgərləri də habelə.
 • 96Onlar orada höcətləşərək deyərlər:
 • 97“Allaha and olsun ki, biz açıq-aydın azğınlıq içində idik –
 • 98o vaxt ki, biz sizi aləmlərin Rəbbinə tay tuturduq.
 • 99Bizi ancaq günahkarlar azdırdı.
 • 100İndi isə bizim nə şəfaətçilərimiz,
 • 101nə də (bizə) canıyanan bir dostumuz var!
 • 102Bir də (dünyaya) qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq!”
 • 103Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
 • 104Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
 • 105Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı.
 • 106Qardaşları Nuh onlara o vaxt deyəndə ki: “Məgər qorxmursunuz?
 • 107Həqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm.
 • 108Allahdan qorxun və mənə itaət edin.
 • 109Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
 • 110Allahdan qorxun və mənə itaət edin!”
 • 111Onlar dedilər: “Sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə inanarıqmı?”
 • 112(Nuh )dedi: “Mən onların nə etdiklərini bilmirəm!
 • 113Onların haqq-hesabı yalnız Rəbbimə aiddir. Kaş başa düşəydiniz!
 • 114Mən iman gətirənləri qovan deyiləm.
 • 115Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam”.
 • 116Onlar dedilər: “Ey Nuh! Əgər (dəvətinə) son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən”.
 • 117(Nuh) dedi: “Ey Rəbbim! Qövmüm məni yalançı hesab etdi.
 • 118Mənimlə onlar arasında qəti hökm ver, məni və mənimlə birlikdə olan möminləri (əzabdan) qurtar!”
 • 119Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik.
 • 120Yerdə qalanları isə suya qərq etdik.
 • 121Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
 • 122Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
 • 123Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı.
 • 124Qardaşları Hud o vaxt onlara deyəndə ki: “Məgər qorxmursunuz?
 • 125Həqiqətən, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.
 • 126Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
 • 127Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
 • 128Əcəba, siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamətmi qurursunuz (hündür binalarmı tikirsiniz)?
 • 129Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalarmı tikirsiniz?
 • 130(Bir kəsi) yaxaladığınız zaman qəddar hökmdar kimi yaxalayırsınızmı?
 • 131Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
 • 132Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun.
 • 133O sizə heyvanat və oğul-uşaq verdi,
 • 134(üstəlik) bağlar və çeşmələr də əta etdi.
 • 135Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram”.
 • 136Onlar dedilər: “Bizə öyüd-nəsihət versən də, verməsən də, bizim üçün birdir.
 • 137Bu, yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir.
 • 138Biz əzaba düçar olan da deyilik”.
 • 139Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi.
 • 140Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
 • 141Səmud tayfası da elçiləri yalançı saydı.
 • 142Qardaşları Saleh o zaman onlara dedikdə ki: “Məgər qorxmursunuz?
 • 143Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.
 • 144Allahdan qorxun və mənə itaət edin.
 • 145Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
 • 146Məgər siz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız?
 • 147Bağlar və bulaqlar içində,
 • 148əkinlər və yumşaq meyvəli xurmalıqlar içində (arxayınlıqla qalacaqsınız)?
 • 149Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz?
 • 150Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
 • 151Həddi aşanların əmrinə tabe olmayın.
 • 152Onlar yer üzündə fəsad törədir və (özlərini günahdan) təmizləmirlər”.
 • 153Onlar dedilər: “Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən.
 • 154Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər”.
 • 155(Saleh) dedi: “(Möcüzə) bu dişi dəvədir! Onun da, sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. (Bir gün o, su içməli, bir gün də siz içməlisiniz).
 • 156Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar”.
 • 157Onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər, sonra da peşman oldular.
 • 158Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
 • 159Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
 • 160Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı.
 • 161Qardaşları Lut o zaman onlara dedikdə ki: “Məgər qorxmursunuz?
 • 162Həqiqətən, mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm.
 • 163Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
 • 164Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
 • 165Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir
 • 166və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz, həqiqətən də, həddi aşan adamlarsınız”.
 • 167Onlar dedilər: “Ey Lut! Əgər (təbliğatına)son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan!”
 • 168O dedi: “Mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdənəm.
 • 169Ey Rəbbim! Məni və ailəmi onların tutduqları işdən xilas et!”
 • 170Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik.
 • 171Geridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa.
 • 172Sonra da o birilərini yerli-dibli yox etdik.
 • 173Biz onların üstünə (daşlardan) yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş!
 • 174Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
 • 175Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
 • 176Əykə əhli də elçiləri təkzib etdi.
 • 177O zaman ki, Şueyb onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?
 • 178Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm.
 • 179Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
 • 180Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.
 • 181Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın.
 • 182Düz tərəzi ilə çəkin.
 • 183İnsanların əşyalarını əksik verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin.
 • 184Sizi və əvvəlki nəsilləri Yaradandan qorxun!”
 • 185Onlar dedilər: “Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən.
 • 186Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan (biri )hesab edirik.
 • 187Əgər, doğru danışanlardansansa, göyün bir parçasını üstümüzə endir”.
 • 188(Şueyb )dedi: “Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir”.
 • 189Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o, böyük bir günün əzabı idi.
 • 190Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi.
 • 191Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrətlidir, Rəhmlidir.
 • 192Şübhəsiz ki, bu, aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir.
 • 193Onu sadiq Ruh (Cəbrail) endirdi –
 • 194sənin qəlbinə ki, xəbərdar edənlərdən olasan.
 • 195(Bu Quran) açıq-aydın ərəb dilində (nazil edildi).
 • 196Şübhəsiz ki, o, keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır.
 • 197Məgər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi?
 • 198Əgər Biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik,
 • 199və o, bunu onlara oxusaydı, yenə də ona iman gətirməzdilər.
 • 200Biz (küfrü )günahkarların qəlbinə belə salarıq.
 • 201Onlar üzücü əzabı görməyənədək ona inanmazlar.
 • 202O (əzab) onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir.
 • 203Onlardeyəcəklər: “Bizə möhlət veriləcəkmi?”
 • 204Yenədəmi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər?
 • 205Bilirsənmi, əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsək,
 • 206sonra vəd olunduqları (əzab) onlara yetişsə,
 • 207onlara nəsib olmuş firavanlıq (əzabımızı) onlardan dəf edə bilməz.
 • 208Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik.
 • 209(Xəbərdar edənləri də) öyüd-nəsihət vermək üçün (göndərdik). Biz əsla zalım olmamışıq!
 • 210(Quranı )şeytanlar endirmədi.
 • 211Onlar buna layiq deyildirlər və (bunu) bacara da bilməzlər.
 • 212Çünki onlar (vəhyə) qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər.
 • 213Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etmə, yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan.
 • 214Ən yaxın qohumlarını qorxut!
 • 215Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al (onlara qarşı təvazökar ol)!
 • 216Əgər onlar sənə asi olsalar, de: “Şübhəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam!”
 • 217Qüdrətli və Rəhmli olana təvəkkül et!
 • 218O, səni (namaza) duranda da görür,
 • 219səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də.
 • 220Həqiqətən də, O, Eşidəndir, Biləndir!
 • 221Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi?
 • 222Onlar hər bir yalançıya və günahkara nazil olarlar.
 • 223(Şeytanlar vəhydən) eşitdiklərini (kahinlərə) təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır!
 • 224Şairlərə gəldikdə isə, onlara ancaq azğınlar uyar.
 • 225Məgər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir (hər mövzuda şer uydurur)
 • 226və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar?
 • 227Təkcə iman sahibi olub xeyirxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra (dini) müdafiə edənlərdən başqa. Zalımlar isə qayıdacaqları yeri mütləq biləcəklər.