بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1 Qaf. Şərəfli Qurana and olsun!  
2 Onlara öz aralarından xəbərdarlıq edən (bir peyğəmbər )gəlməsinə təəccüb edən kafirlər dedilər: “Bu çox qəribə bir şeydir.  
3 Məgər biz ölüb torpağa qarışdıqdan sonra (yenidən diriləcəyik)? Bu, əlçatmaz bir qayıdışdır!”  
4 Həqiqətən, Biz yerin onlardan nəyi alıb əskiltdiyini bilirik. Bizdə (hər şeyi) qoruyan bir Kitab (Lövhi-məhfuz) vardır.  
5 Lakin həqiqət onlara məlum olduqda onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaşqın vəziyyətdədirlər.  
6 Məgər onlar başları üstündəki göyə baxıb onu necə yaratdığımızı və necə bəzədiyimizi görmürlərmi? Orada heç bir yarıq da yoxdur.  
7 Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və gözoxşayan bitkilərin hər növündən yetişdirdik.  
8 (Bunu,) Allaha üz tutan hər bir qul üçün ibrət və öyüd-nəsihət olsun deyə (belə etdik.)  
9 Biz göydən bərəkətli su endirdik, onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri bitirdik.  
10 Eləcə də meyvələri salxım-salxım asılmış hündür xurma ağacları (bitirdik.)  
11 Qullara ruzi olsun deyə (belə etdik)! Biz onunla ölü bir məmləkəti diriltdik. (Dirilib qəbirdən) çıxmaq da belədir.  
12 Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Rəss əhli, Səmud (tayfası elçiləri) yalançı saydı.  
13 Ad (qövmü), Firon (xalqı), Lut tayfası,  
14 Əykə əhli və Tubba qövmü – bunların hamısı elçiləri yalançı saydı və Mənim təhdidim gerçəkləşdi.  
15 Məgər Biz ilk yaradılışdan zəiflədikmi? Xeyr! Onlar yeni yaradılış olan (dirilmə) barəsində şübhə içindədirlər.  
16 İnsanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq.  
17 Sağında və solunda iki (mələk) oturub (onun əməllərini qeydə alır.)  
18 Dediyi elə bir söz yoxdur ki, (onu yazmaq üçün) yanında hazır durmuş gözətçi olmasın.  
19 Ölüm bihuşluğu həqiqətən gələcəkdir. (Ey insan!) Bu sənin uzaq qaçdığın şeydir.  
20 Sur üfürüləcəkdir. Bu, vəd olunmuş təhdid günüdür.  
21 Hər kəs onu qova-qova (məhşərə) gətirənlə və bir də (əməllərinə) şahidlik edənlə (birlikdə) gələcəkdir.  
22 Sən bunun (bu günün) haqqında qəflət içində idin. Amma Biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq. Sən bu gün çox yaxşı görürsən!”  
23 Yoldaşı (şahid mələk) deyəcəkdir: “Bu yanımdakı hazırdır!”  
24 (Allah əmr edib deyəcək:) “Atın Cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri,  
25 xeyrə mane olanı, azğınlaşıb həddi aşanı, şübhə edəni,  
26 başqa bir məbudu Allaha tay tutanı. Atın onu şiddətli əzabın içinə!”  
27 Yoldaşı (şeytan) deyəcəkdir: “Ey Rəbbimiz! Onu mən yoldan çıxartmadım, əksinə, o özü dərin azğınlıq içində idi!”  
28 (Allah) deyəcəkdir: “Mənim hüzurumda höcətləşməyin. Mən əvvəlcədən sizi xəbərdar etmişdim.  
29 Mənim Sözüm dəyişməzdir. Mən bəndələrə zülm edən deyiləm!”  
30 O gün Biz Cəhənnəmə: “Doldunmu?”– deyəcəyik. O isə: “Yenə varmı?”– deyəcəkdir.  
31 Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, (onlardan) uzaqda olmaya­­caqdır.  
32 Budur sizə vəd edilən (Cənnət!) O, hər bir (tövbə edib) (Allaha )üz tutan, (Onun əmrinə) riayət edən,  
33 Mərhəmətli (Allahdan) (Onu) görmədən qorxan və (Allaha) yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür.  
34 Ora sağ-salamat daxil olun! Bu, Əbədiyyət günüdür.  
35 Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik hüzurumuzda bundan da artığı (Allahı görmək) vardır.  
36 Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar diyarbədiyar gəzib dolaşırdılar. Məgər (əzabdan) qaçıb qurtara bildilərmi?”  
37 Həqiqətən, bunda (həssas) qəlbi olan, hazır durub (diqqətlə) qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır.  
38 Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları altı gündə yaratdıq və Bizə heç bir yorğunluq üz vermədi.  
39 Sən onların dediklərinə səbr et! Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmd ilə təriflə!  
40 Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra Onun şəninə təriflər de!  
41 Dinlə (ey Peyğəmbər!) O gün carçı yaxın bir yerdən çağıracaqdır.  
42 O gün onlar bu səsi gerçəkdən eşidəcəklər. Bu, (qəbirlərdən) çıxma günüdür.  
43 Şübhəsiz ki, dirildən də, öldürən də Bizik. Dönüş də yalnız Bizədir.  
44 O gün yer onlardan ötrü yarılacaq, onlar sürətlə (carçıya doğru) çıxacaqlar. Beləcə, onları bir yerə yığmaq Bizim üçün asandır.  
45 Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik. Sən onları məcbur edən deyilsən. Sən Mənim təhdidimdən qorxanlara Quranla öyüd-nəsihət ver!  

NAMAZ TƏQVİMİ
www.NAM.AZBİZƏ QOŞUL