• 50. Qaf surəsiMəkkə surəsi/45 ayə
 • 1Qaf. Şərəfli Qurana and olsun!
 • 2Onlara öz aralarından xəbərdarlıq edən (bir peyğəmbər )gəlməsinə təəccüb edən kafirlər dedilər: “Bu çox qəribə bir şeydir.
 • 3Məgər biz ölüb torpağa qarışdıqdan sonra (yenidən diriləcəyik)? Bu, əlçatmaz bir qayıdışdır!”
 • 4Həqiqətən, Biz yerin onlardan nəyi alıb əskiltdiyini bilirik. Bizdə (hər şeyi) qoruyan bir Kitab (Lövhi-məhfuz) vardır.
 • 5Lakin həqiqət onlara məlum olduqda onu yalan hesab etdilər. İndi onlar çaşqın vəziyyətdədirlər.
 • 6Məgər onlar başları üstündəki göyə baxıb onu necə yaratdığımızı və necə bəzədiyimizi görmürlərmi? Orada heç bir yarıq da yoxdur.
 • 7Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və gözoxşayan bitkilərin hər növündən yetişdirdik.
 • 8(Bunu,) Allaha üz tutan hər bir qul üçün ibrət və öyüd-nəsihət olsun deyə (belə etdik.)
 • 9Biz göydən bərəkətli su endirdik, onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri bitirdik.
 • 10Eləcə də meyvələri salxım-salxım asılmış hündür xurma ağacları (bitirdik.)
 • 11Qullara ruzi olsun deyə (belə etdik)! Biz onunla ölü bir məmləkəti diriltdik. (Dirilib qəbirdən) çıxmaq da belədir.
 • 12Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Rəss əhli, Səmud (tayfası elçiləri) yalançı saydı.
 • 13Ad (qövmü), Firon (xalqı), Lut tayfası,
 • 14Əykə əhli və Tubba qövmü – bunların hamısı elçiləri yalançı saydı və Mənim təhdidim gerçəkləşdi.
 • 15Məgər Biz ilk yaradılışdan zəiflədikmi? Xeyr! Onlar yeni yaradılış olan (dirilmə) barəsində şübhə içindədirlər.
 • 16İnsanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq.
 • 17Sağında və solunda iki (mələk) oturub (onun əməllərini qeydə alır.)
 • 18Dediyi elə bir söz yoxdur ki, (onu yazmaq üçün) yanında hazır durmuş gözətçi olmasın.
 • 19Ölüm bihuşluğu həqiqətən gələcəkdir. (Ey insan!) Bu sənin uzaq qaçdığın şeydir.
 • 20Sur üfürüləcəkdir. Bu, vəd olunmuş təhdid günüdür.
 • 21Hər kəs onu qova-qova (məhşərə) gətirənlə və bir də (əməllərinə) şahidlik edənlə (birlikdə) gələcəkdir.
 • 22Sən bunun (bu günün) haqqında qəflət içində idin. Amma Biz pərdəni sənin üzündən qaldırdıq. Sən bu gün çox yaxşı görürsən!”
 • 23Yoldaşı (şahid mələk) deyəcəkdir: “Bu yanımdakı hazırdır!”
 • 24(Allah əmr edib deyəcək:) “Atın Cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri,
 • 25xeyrə mane olanı, azğınlaşıb həddi aşanı, şübhə edəni,
 • 26başqa bir məbudu Allaha tay tutanı. Atın onu şiddətli əzabın içinə!”
 • 27Yoldaşı (şeytan) deyəcəkdir: “Ey Rəbbimiz! Onu mən yoldan çıxartmadım, əksinə, o özü dərin azğınlıq içində idi!”
 • 28(Allah) deyəcəkdir: “Mənim hüzurumda höcətləşməyin. Mən əvvəlcədən sizi xəbərdar etmişdim.
 • 29Mənim Sözüm dəyişməzdir. Mən bəndələrə zülm edən deyiləm!”
 • 30O gün Biz Cəhənnəmə: “Doldunmu?”– deyəcəyik. O isə: “Yenə varmı?”– deyəcəkdir.
 • 31Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, (onlardan) uzaqda olmaya­­caqdır.
 • 32Budur sizə vəd edilən (Cənnət!) O, hər bir (tövbə edib) (Allaha )üz tutan, (Onun əmrinə) riayət edən,
 • 33Mərhəmətli (Allahdan) (Onu) görmədən qorxan və (Allaha) yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür.
 • 34Ora sağ-salamat daxil olun! Bu, Əbədiyyət günüdür.
 • 35Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik hüzurumuzda bundan da artığı (Allahı görmək) vardır.
 • 36Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar diyarbədiyar gəzib dolaşırdılar. Məgər (əzabdan) qaçıb qurtara bildilərmi?”
 • 37Həqiqətən, bunda (həssas) qəlbi olan, hazır durub (diqqətlə) qulaq asan kimsə üçün ibrət vardır.
 • 38Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları altı gündə yaratdıq və Bizə heç bir yorğunluq üz vermədi.
 • 39Sən onların dediklərinə səbr et! Gün doğmamışdan əvvəl və batmamışdan əvvəl Rəbbini həmd ilə təriflə!
 • 40Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra Onun şəninə təriflər de!
 • 41Dinlə (ey Peyğəmbər!) O gün carçı yaxın bir yerdən çağıracaqdır.
 • 42O gün onlar bu səsi gerçəkdən eşidəcəklər. Bu, (qəbirlərdən) çıxma günüdür.
 • 43Şübhəsiz ki, dirildən də, öldürən də Bizik. Dönüş də yalnız Bizədir.
 • 44O gün yer onlardan ötrü yarılacaq, onlar sürətlə (carçıya doğru) çıxacaqlar. Beləcə, onları bir yerə yığmaq Bizim üçün asandır.
 • 45Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik. Sən onları məcbur edən deyilsən. Sən Mənim təhdidimdən qorxanlara Quranla öyüd-nəsihət ver!