• 50. Qaf surəsiMəkkə surəsi/45 ayə
 • 1Qaf! Şərəfli Qurana and olsun!
 • 2Xeyr! Onlar içlərindən özlərini xəbərdar edən bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb etdilər və kafir olanlar dedilər: “Bu, çox təəccüblü bir şeydir!
 • 3Biz ölüb torpaq olduqdan sonra (yenidən diriləcəyikmi)? Bu, həqiqətdən uzaq (qeyri-mümkün) bir dönüşdür”.
 • 4Şübhəsiz ki, Biz torpağın onlardan nələri əskiltdiyini bilirik. Bizdə hər şeyi qoruyub saxlayan bir Kitab vardır.
 • 5Xeyr! Onlara haqq (Quran) gəldiyi zaman onu yalan hesab etdilər. Onlar çaşqınlıq içindədirlər.
 • 6Onlar başları üstündəki səmaya baxmadılarmı ki, Biz onu necə inşa edib bəzəmişik?! Onda heç bir yarıq (qüsur) yoxdur.
 • 7Yer üzünü döşəyib orada sabit dağlar yerləşdirdik və hər növ gözəl bitki bitirdik.
 • 8Bunları Allaha yönələn hər bir bəndə üçün ibrət və öyüd-nəsihət olsun deyə yaratdıq.
 • 9Göydən bərəkətli su endirdik və onun vasitəsilə bağlar və biçilən dənələr (əkinlər) bitirdik.
 • 10Həmçinin salxım-salxım tumurcuqları olan hündür xurma ağacları bitirdik.
 • 11Bəndələrə ruzi olsun deyə! Biz o su ilə ölü bir məmləkətə can verdik. (Qəbirdən dirilib) çıxış da belə olacaqdır.
 • 12Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Rəss əhli və Səmud qövmü də (peyğəmbərləri) yalanlamışdı.
 • 13Ad qövmü, Firon, Lutun qardaşları (qövmü),
 • 14Eykə əhli və Tübbə qövmü də! Bunların hamısı peyğəmbərləri yalanlamış və Mənim təhdidim (əzabım) gerçəkləşmişdi.
 • 15Biz ilk dəfə yaratmaqdan aciz qaldıqmı?! Xeyr! Onlar yenidən yaratma barəsində şübhə içindədirlər.
 • 16Şübhəsiz ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona verdiyi vəsvəsələri bilirik. Biz ona şah damarından daha yaxınıq.
 • 17Onun sağında və solunda iki mələk oturaraq əməllərini yazır.
 • 18O nə desə, mütləq yanında hazır durub ona nəzarət edərlər (yazarlar).
 • 19(Ey insan!) Bu sənin qaçdığın ölüm sərxoşluğu mütləq gələcəkdir.
 • 20Sura üfürüləcəkdir. Bu, vəd olunmuş gündür.
 • 21Hər kəs onu sürükləyib gətirənlə və bir şahidlə gələcəkdir.
 • 22Həqiqətən, sən bundan qafil idin. İndi səndən pərdəni götürdük. Bu gün gözün çox yaxşı görür.
 • 23Onun yanındakı yoldaşı (mələk): “Bu yanımdakı hazırdır!” - deyəcəkdir.
 • 24(Mələklərə belə əmr veriləcək:) Hər inadkar kafiri cəhənnəmə atın!
 • 25Xeyrə mane olanı, həddi aşanı və (haqdan) şübhə edəni də!
 • 26O, Allahla yanaşı özünə başqa bir ilah qəbul etmişdi. Buna görə də onu şiddətli əzabın içinə atın!”
 • 27Onun yoldaşı (şeytan): “Ey Rəbbimiz! Onu mən azdırmadım. O özü (haqdan) uzaq bir azğınlıq içində idi”, - deyəcəkdir.
 • 28Allah buyuracaq: “Mənim hüzurumda mübahisə etməyin! Mən daha əvvəl sizə xəbərdarlıq etmişdim.
 • 29Mənim hüzurumda söz dəyişdirilməz və Mən bəndələrə zülm edən deyiləm!”
 • 30O gün cəhənnəmə: “Dolmusanmı?” - deyə sual verəcəyik. O da: “Yenə varmı?” - deyə cavab verəcəkdir.
 • 31Cənnət isə müttəqilərə yaxınlaşdırılmışdır, uzaq deyildir.
 • 32Bu, sizə vəd olunandır! Cənnət daima Allaha yönələn, özünü (günahlardan) qoruyan,
 • 33Görmədiyi halda Rəhman olan Allahdan qorxan və Allaha yönələn bir qəlblə gələn kimsə üçündür.
 • 34Əmin-amanlıq içində ora daxil olun! Bu, əbədiyyət günüdür.
 • 35Orada onlar üçün istədikləri hər şey var. Yanımızda isə daha çoxu var.
 • 36Biz onlardan əvvəl özlərindən daha güclü olan və ölkələri gəzib dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. (Əzabdan) qurtuluş varmı?!”
 • 37Həqiqətən, bunda, ağıl sahibi və gəlib diqqətlə qulaq asan kimsə üçün öyüd vardır.
 • 38Həqiqətən, Biz göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə yaratdıq və Biz heç bir yorğunluq hiss etmədik.
 • 39Ona görə də sən onların dediklərinə səbir et! Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini təsbeh et (namaz qıl)!
 • 40Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra Onu təsbeh et!
 • 41Dinlə! Carçının yaxın bir yerdən səslənəcəyi gün -
 • 42O gün onlar qorxunc səsi eşidəcəklər. O, (qəbirdən) çıxış günüdür.
 • 43Həqiqətən, dirildən də, öldürən də Bizik. Axır dönüş Bizədir.
 • 44O gün yer üzü onlar üçün yarılıb açılar və (qəbirlərdən çıxıb carçıya tərəf) sürətlə qaçarlar. Onları bir yerə yığmaq Bizim üçün çox asandır.
 • 45Biz onların nə dediklərini çox yaxşı bilirik. Sən onları (iman gətirmələri üçün) məcbur edən deyilsən. Ona görə də sən Mənim əzabımdan qorxan kimsələrə Quranla öyüd ver!


BİZİ BƏYƏN